| دوشنبه 7 مهر 1399 | 04:30
رمان ۹۸ | دانلود رمان
رمان نودهشتیا، مرجع نوشتن و دانلود رمان جدید
رمان کافه آرزوها
تارنمای رمان 98 طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران اداره می‌شود.
انجمن رمان ۹۸ محفلی دوستانه برای رشد و ارتقا فرهنگ کتاب خوانی و خدمت به ایران عزیز می باشد. برای حمایت از نویسندگان محبوب خود و یا نشر رمان ها و نوشته های خودتان به ما بپیوندید! ثبت نام در انجمن رمان 98
دانلود رمان منی دیگر

دانلود رمان منی دیگر

خلاصه:

یکی بود یکی نبود زیر گنبد کبود

دختری بود، چش عسلی، پیرهن پری

ولی این دخترک قصه ی ما، دل پر غصه ای داشت

زندگیش قشنگ نبود میون باغ دلش، گل های رنگارنگ نبود

پدرش پدر نبود

سهمش از زندگی جز ، روزای دربه در نبود

روزی از همین روزا روزای خوب خدا

یکی اومد، در خونشون رو زد

درو وا کرد و نگاهش، به ته کوچه رسید

خود خوشبختی رو دید گل حسرت تو دلش خشکید …

قسمت هایی از رمان:

ــ ﻋﺠﯿﺐ ﻧﯿﺴﺖ اﯾﻦ آﻗﺎ ﺳﯿﻨﺎی ﻣﺎ ﻫﻤﭽﯿﻦ ﭘﺮوار ﺷﺪه.

ﺳﯿﻨﺎ ﭘﺮﺳﯿﺪ:

ــ ﭘﺮوار ﯾﻌﻨﯽ ﭼﺎق؟

ــ آره دﯾﮕﻪ ﻫﻤﭽﯿﻦ ﺗﭙﻞ ﻣﭙﻞ. اﻟﺒﺘﻪ در ﻣﻮرد ﺣﯿﻮاﻧﺎت اﻫﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎرﺑﺮد داره.

ﺧﻨﺪه ﺳﯿﻨﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ:

_ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺪﺟﻨﺴﯽ.

ﻣﺮﯾﻢ ﺟﻮن ﻫﺮ روز ﺑﺮام ﮐﻠﯽ ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ ﺳﺮخ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻣﻦ ﻋﺎﺷﻘﺸﻢ درﺳﺖ ﻣﯽ ﮐرد.

ﺳﯿﻨﺎ ﻫﻢ ﻏﻢ داﺷﺖ. اﮔﺮ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯿﺶ، ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﯽ ﮐﻪ ﺻﺪاﯾﺶ ﻏﻢ دارد. ﺣﺘﯽ ﺧﻨﺪه ﻫﺎﯾﺶ…

ﺑﻬﺰاد ﺑﯽ ﻫﯿﭻ ﺣﺮﻓﯽ ﺟﻤﻊ را ﺗﺮک ﮐﺮد. ﺑﯿﺘﺎ ﻇﺮﻓﻬﺎ را ﺷﺴﺖ و اﺻﺮار ﻣﻦ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﮐﺮدﻧﺶ ﻓﺎﯾﺪه ای ﻧﺪاﺷﺖ.

ﮐﺎرﻫﺎ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ﺳﯿﻨﯽ ﭘﺮ از ﭼﺎی را دﺳﺖ ﺑﯿﺘﺎ دادم.

از اﯾﻨ ﮑﻪ ﺑﯿﻦ ﺟﻤﻌﺸﻮن ﺑاشم، از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻘﺼﺮ ﻫﻤﻪ دردﺳﺮ ﻫﺎی اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻦ ﺑﺎﺷﻢ و ﺑﯽ ﺧﯿﺎل ﺑﯿﻨﺸﺎن ﭼﺎی ﺻﺮف ﮐﻨﻢ، ﺧﺠﺎﻟﺖ ﻣﯽ ﮐﺸﯿﺪم .

از اﯾن که ﺑﯿﻦ ﺟﻤﻌﺸﺎن وﺻﻠﻪ ﻧﺎﺟﻮر ﺑﻮدم دﻟﻢ ﻓﺸﺮده ﻣﯽ ﺷﺪ.

ــ ﻣﺮﯾﻢ ﺟﺎن ﺧﻮدﺗﻢ ﺑﯿﺎ.

وﻟﯽ اﯾن جور، ﻋﻤﯿﻖ ، ﮐﺎش ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺑﻮدی! ﺑﯿﺘﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺻﺪا ﮐﺮد و ﭼﺸﻢ ﻫﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻬﺰاد ﺑﻪ ﺳﻤﺘﻢ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ .

ﮐﺎش اﺧﻢ داﺷﺘﯽ و ﺧﺎﻟﯽ ﻧﮕﺎﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﮐﺮدی. ﻣﻌﺬب ﺑﯿﻦ ﺟﻤﻌﺸﺎن ﺟﺎ ﮔﺮﻓﺘﻢ .

ﺳﯿﻨﺎ از ﮐﻨﺎر ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ و ﮐﻨﺎرم ﻧﺸﺴﺖ . ﺳﯿﻨﺎ ﺗﻨﻬﺎﯾﯿﻢ را ﻣﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪ .

ﺗﻤﺎم ﻣﺪت ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎﯾﺸﺎن ﺣﻮل ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻬﺰاد، ﺑﻪ ﮔﻞ ﻫﺎی ﻗﺎﻟﯽ ﭼﺸﻢ دوﺧﺘﻢ .

دروغ ﭼﺮا ﺟﺮأت ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻫﺎﯾﺶ را ﻧﺪاﺷﺘﻢ.

ــ داداش ﻣﮕﻪ دو ﺳﻮم اون ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﻢ ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺖ؟

ﺑﻬﺰاد ﺳﺮ ﺗﮑﺎن داد:

ــ آره ﺳﻬﻢ ﻣﻨﻪ وﻟﯽ ﺗﺎ ﺑﺨﻮاﯾﻢ ﺷﺮﮐﺖ رو ﻣﻨﺤﻞ ﮐﻨﯿﻢ و ﭘﻮﻟﺶ دﺳﺘﻢ ﺑﺮﺳﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از دو ﻣﺎه زﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺮه.

ﻧﻔﺴﺶ را ﺑﯿﺮون داد:

ـ ﺗﺎ ﻣﺎ رو داری ﻏﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎش. ﻣﺎﺷﯿﻦ و ﺧﻮﻧﻪ ﻣﻨﻢ ﻫﺴﺖ.

ﺑﯿﺘﺎ ﺣﺮﻓﺶ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮد. ﻣﺤﻤﺪ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﻦِ ﻣﻌﺬب و ﺻﺎف ﻧﺸﺴﺘﻪ اﻧﺪاﺧﺖ و ﻣﺮدد ﭘﺮﺳﯿﺪ:

ــ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺮﻓﺘﻨﺖ ﻗﻄﻌﯽ ﺷﺪه؟

ﻧﮕﺎه ﺑﻬﺰاد روی ﺻﻮرﺗﻢ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪ و ﻧﮕﺎه ﺳﯿﻨﺎ ﺑﻪ ﻟﺒﻬﺎی ﺑﻬﺰاد:

ــ ﻫﻨﻮز ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﮕﺮﻓﺘﻢ.

آب ﺟﻤﻊ ﺷﺪه دﻫﺎﻧﻢ را ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮐﺸﯿﺪم . ﻫﻨﻮز ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .دﯾﺪی ﻣﺮﯾﻢ، ﺷﻨﯿﺪی ! ﻫﻨﻮز ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد.

ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ:

ــ ﯾﻪ ﮐﻢ ﺗﻮ ﺣﯿﺎط ﻗﺪم ﻣﯽ زﻧﻢ.

ﻟﻌﻨﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ و ﺗﻘﺪﯾﺮم ﮐﻪ ﺳﯿﺎﻫﯿﺶ ﺗﺎ ﺳﭙﯿﺪی اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﻢ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد .

ﻫﻤﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﻮد . ﻣﻦ ﺧﻮد ﺑﺤﺮان ﺑﻮد.

ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻫﻮز ﻏﺮوب ﻧﮑﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﺘﺎ و ﻣﺤﻤﺪ رﻓﺘﻨﺪ .

ﺑﯿﺘﺎ از ﺑﻌﺪ از رﻓﺘﻦ ﻋﻤﻪ ﺧﺎﻧﻢ، ﺳﺮد ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽ ﮐﺮد . ﺣﻖ داﺷﺖ.

ﺑﻬﺰاد ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد اﮔﺮ ﻧﺸﺪ ﮐﻪ وام ﺟﻮر ﮐﻨﻢ، ﺧﺎﻧﻪ را ﻣﯽ ﻓﺮوﺷﻢ و از ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺮف ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﯿﺘﺎ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد.

ﺑﻌﯿﺪ ﻧﺒﻮد اﮔﺮ ﺳﯿﻨﺎ ﻫﻢ از ﻣﻦ ﻣﺘﻨﻔﺮ ﻣﯽ ﺷﺪ .

ﺳﯿﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺑﭽﮕﯿﺶ، دﯾﻮار ﻋﻤﻪ ﺧﺎﻧﻤﺸﺎن را ﺳﯿﺎه ﮐﺮده ﺑﻮد.

ﮐﺎش ﻫﻮﻣﻨﯽ ﻧﺒﻮد .

ﮐﺎش ﺧﯿﻠﯽ ﻗﺒﻠﺘﺮ ﻫﺎ زن اﮐﺒﺮ ﺷﺼﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدم و و ﻗﻠﻢ ﺳﯿﺎه ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﻢ، زﻧﺪﮔﯽ آرام اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده را ﮐﺞ و ﻣﻌﻮج، ﺧﻂ ﺧﻄﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﺮد. ﮐﺎش ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﻧﺒﻮدم.

دانلود رمان های پیشنهادی رمان منی دیگر:

رمان تنهایی عشق | مائده حسن‌پور کاربر انجمن رمان ۹۸

رمان زخم های سرنوشت | پریا خبازی کاربر انجمن رمان ۹۸

دانلود رمان دنیای این روزای من

دانلود رمان فرار از احساسات ویژه رمان ۹۸

 

نظر شما در مورد دانلود رمان منی دیگر چیست؟

نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید!

۱۴+
 • اشتراک گذاری
مشخصات کتاب
 • نام کتاب: منی دیگر
 • نوع کتاب: رمان
 • ژانر: عاشقانه، اجتماعی، تراژدی
 • نویسنده: red rose
 • طراح کاور: Es_shima
 • منبع تایپ: نودهشتیا
https://roman98.com/?p=7092
لینک کوتاه مطلب:
درباره Es_Shima
شیما اسماعیلی نویسنده، شاعر، منتقد حرفه‌ای و معاونت کل سایت رمان ۹۸! علاقه‌مند به برنامه نویسی، کتاب، فلسفه و...
نظرات این مطلب

نام (الزامی)

ایمیل (الزامی)

وبسایت

تبلیغات
محل تبلیغات شما
رمان 98
تمامی رمان های این سایت متعلق به رمان 98 می باشد و هر گونه کپی برداری از آن‌ها شرعا حرام است و پیگرد قانون دارد.
امکانات سایت
درباره سایت
رمان ۹۸ | دانلود رمان
خانواده‌ی رمان ۹۸، با هدف ترویج فرهنگ کتاب خوانی و تقویت قلم عزیزان ایجاد شده است. سایت رمان 98 همواره بروز ترین رمان‌های نویسندگان را در اختیار اقشار مختلف جامعه می‌دهد تا به دلیل علاقه افراد به تکنولوژی امکان خواندن کتاب‌های متنوع را برای همه سنین راحت‌تر کند و سرانه‌ی مطالعه جامعه رارونق بخشد. هم چنین بخش انجمن سایت با هدف کمک و حمایت به افرادخوش ذوق و با استعداد ایجاد گشته تا ضمن نشر آثار در بهبود قلم عزیزان نیز سهمی داشته باشد
آخرین نظرات
 • P.f : سلام خسته نباشید من این رمان رو نصفه خوندم و واقعا رمان جذابی بود ولی الان میخوا...
 • سميه سادات هاشمي جزي : با سلام مچكرم از اينكه وقت گذشتين و خونديد...
 • سميه سادات هاشمي جزي : سلام ممنون بابت اينكه وقت گذاشتين و خونديد عزيزم خواستم اين رمان كوتاه باشه ولي...
 • سميه سادات هاشمي جزي : سلام ممنون از انرژي مثبتتون اول شروع به خوندن رمان هاي معروف كنيد بعد شروع كنيد...
 • Fatemeh14 : سلام دوست عزیزم! خیر! این رمان تنها یک جلد داره!...
 • Es_Shima : برای شروع نوشتن عضو انجمن رمان ۹۸ بشید ☆عضویت در انجمن رمان ۹۸☆...
 • Es_Shima : خیر لینک‌ها درسته...
 • Es_Shima : برای چاپ و بهتر کردن جلد یک...
 • Es_Shima : خیر تموم نشده باید عضو بشید مطالعه کنید...
 • آیدا رستمی : سلام، ممنونم بابت نظرتون. وقتی یکی و از ته قلبت ببخشی، دیگه یادآوری اون و خاطرات...
کلیه حقوق این وبسایت متعلق به " رمان ۹۸ | دانلود رمان " بوده و هر گونه کپی برداری ممنوع میباشد!
طبق ماده 12 فصل سوم قانون جرائم رایانه ای کپی برداری از قالب و محتوا پیگرد قانونی خواهد داشت.